Integritetspolicy

Grunder för personuppgiftsbehandling

Lennandia Advertising AB hanterar personuppgifter för att:

– fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

– att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

I vissa fall kan även personuppgifter hanteras när det är nödvändigt för Lennandia Advertising ABs eller tredjeparts berättigade intressen. I vissa fall kan också grunden vara att den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Vi använder endast cookies på vår webbplats för att den ska fungera.

Tid som uppgifter sparas

Uppgifter sparas så länge det finns en affärsrelation och 36 månader därefter, såvida det inte är uppgifter som finns för att fullgöra en rättslig förpliktelse, där tillämplig lag avgör hur länge uppgifter ska sparas.

När uppgifterna inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för raderas eller anonymiseras de.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter du har lämnat. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag en gång per år. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick genom att använda länk i det aktuella utskicket, alternativt skriva till oss om det rör sig om annat än elektroniskt utskick. Under vissa omständigheter kan du begära att få dina uppgifter raderade, dock inte om vi är skyldiga att bevara uppgifterna, exempelvis enligt rättslig förpliktelse.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter ber vi dig i första hand att kontakta Lennandia på dontlikeit@lennandia.com. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig myndighet.

Kontaktuppgifter och förfrågningar

Personuppgiftsansvarig är Lennandia Advertising AB, Skeppsbrokajen 14, 371 33 Karlskrona, organisationsnummer 556315-2452.

Förfrågningar eller begäran om rättelse från registrerade ska skickas med brev till Lennandia Advertising AB, Skeppsbrokajen 14, 371 33 Karlskrona.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätt att göra ändringar i vår policy. Uppdaterad policy finns tillgänglig på vår webbplats.